Saturday, November 26, 2011

یکی از تفریحات جذاب در ساحلهای تایلند

اگر به تایلند سفر کردید ، این موز یا مداد معروف را فراموش نکنید 
این تفریح تقریبا در اکثر سواحل تایلند وجود دارد